Vitrine
Use current location
Searching for current location...
Current location
Change

Disclaimer - Copyright - Conditions of use - Privacy - Cookie settings
Searching...

Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.

Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten

EstateId: 8373447

For sale : Flat in Putte €345,000

 2  280 m²  

Rosini

BIV : 515480

Dorp 35
2820 BONHEIDEN
www.rosini.be


Sending...

Contact the agency


* required - ** at least 1 field required so the office can contact you

You have to agree with the privacy policy of this website.
Address: Peulisstraat 39
2580 Putte
Reference: Appartement
Asking price: € 345,000
Type: Flat
Available as of: By deed
Plot surface: 238 m²
Habitable Area: 280 m²
Construction type: Traditional
Year of construction: 1968
Width of plot: 7.00 m
Levels: 2
Bedrooms: 2
BathRooms: 1
Toilets: 2
Living room: Yes
Kitchen: Yes
Consult. room: Yes
Shop window: Yes
Terrace: Yes
Parking: 2
Shop: Yes - less than 500 m
School: Yes - less than 500 m
Highway exit: Yes - between 3km and 4km
Bank: Yes - between 1000m and 1500m
Recreation: Yes - between 1000m and 1500m
Restaurant: Yes - less than 500 m
Frame: PVC, Wood;
Roof: Pitched roof - + plat dak
Glazing: Double, High efficiency glass;
Heating: Individual, Condensing boiler, Fuel oil;
Isolation: Roof insulation, Wall insulation;

Bereken de notariskosten voor dit onroerend goed


tussen en
between € 800,00 and € 1.100,00
€ 240,00
between and
between and

Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.

Abattement bij aankoop in Vlaanderen

Gewoon abattement

Bij de aankoop van een onroerend goed wordt de eerste schijf van 15.000 euro vrijgesteld van registratierechten (= abattement).

Om van het abattement te kunnen genieten, moeten ALLE KOPERS voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Zuivere aankoop (betaling van de prijs in geld, dus bijv. geen ruil ; ook geen uitonverdeeldheidtreding),
 • De koper is een natuurlijke persoon,
 • De aankoop betreft een geheelheid in volle eigendom,
 • De aankoop betreft een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed (bouwgrond kan van abattement genieten ; een tot woning te verbouwen goed eveneens),
 • Het goed moet gelegen zijn in Vlaanderen,
 • De koper zal zijn hoofdverblijfplaats vestigen in de woning (in principe binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop ; binnen 5 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden),
 • Geen enkele verkrijger mag, op de datum van de onderhandse aankoopovereenkomst, voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd, noch van een perceel bouwgrond gelegen in België.

Indien er meerdere kopers zijn, mogen deze kopers evenmin reeds gezamenlijk volle eigenaar zijn van de geheelheid van een ander onroerend goed, geheel of gedeeltelijk bestemd tot bewoning of van een perceel bouwgrond.

De hierboven vermelde voorwaarden zijn slechts schematisch weergegeven. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te bekomen.

Verhoogd abattement

Indien de aankoop van het onroerend goed die van het gewone abattement kan genieten gepaard gaat met een hypothecaire inschrijving die met het oog op de financiering wordt genomen om het betreffende goed, wordt bijkomend een abattement toegekend van 10.000 euro (indien de aankoop onderworpen is aan het gewone tarief van 10%) of van 20.000 euro (indien de aankoop onderworpen is aan het verlaagd tarief van 5%). Dit bijkomend abattement wordt toegekend bovenop het gewone abattement van 15.000 euro zodat het verhoogde abattement ofwel 25.000 euro bedraagt ofwel 35.000 euro.

Bovenop de voorwaarden van het gewone abattement (zie hierboven), moet een hypotheek worden gevestigd op het aangekocht goed. De hypothecaire inschrijving moet gebeuren binnen 2 jaar na datum van registratie van de aankoop of binnen 5 jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van aankoop nog niet als woning aangewend kan worden.

Het is niet vereist dat alle kopers een hypothecaire inschrijving nemen op het goed.

Bron: www.notaris.be

Bescheiden woning

Mits voldoening aan een aantal voorwaarden, kan men zowel in Vlaanderen als in Wallonië genieten van een verlaagd tarief (klein beschrijf) bij aankoop van een "bescheiden woning". De voorwaarden zijn in de twee gewesten dezelfde, doch het tarief verschilt : 5 % in Vlaanderen, 6 % in Wallonië. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het verlaagd tarief afgeschaft sinds 1/1/03.

Een bescheiden woning is een woning waarvan het maximaal kadastraal inkomen (K.I.) (vóór indexatie) 745 euro bedraagt (indien u geen, 1 of 2 kinderen ten laste hebt). Dit bedrag wordt verhoogd tot 845 euro indien u 3 of 4 kinderen ten laste hebt, 945 euro indien u 5 of 6 kinderen ten laste hebt of 1.045 euro indien u 7 of meer kinderen ten laste hebt.

De koper moet binnen een termijn van 3 jaar na de aankoop zijn inschrijving nemen in het bevolkingsregister op het adres van het gekochte eigendomen en deze inschrijving moet ononderbroken behouden blijven gedurende 3 jaren.

Op het ogenblik van aankoop mag de koper geen andere eigendommen bezitten.

Deze opsomming is slechts een schematische weergave. Raadpleeg uw notaris om alle wettelijke voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te bekomen.

Bron: www.notaris.be

Abattement bij aankoop in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Abattement woning

Bij de aankoop van een woning, is de eerste schijf van 200.000€ vrijgesteld van registratierechten (=abattement). Dit wil zeggen dat je geen belastingen betaalt op het eerste deel van het bedrag van de prijs. Het abattement komt neer op een korting van 25.000 euro op de totaal verschuldigde registratierechten.

Abattement (bouwgrond)

Bij de aankoop van een bouwgrond bestemd voor bewoning, is de eerste schijf van 100.000€ vrijgesteld van registratierechten (=abattement). Dit wil zeggen dat je geen belastingen betaalt op het eerste deel van het bedrag van de prijs. Het abattement komt neer op een korting van 12.500 euro op de totaal verschuldigde registratierechten.

Om van dit abattement te genieten, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • De prijs (vermeerderd met de lasten) of de verkoopwaarde van het onroerend goed mag niet meer bedragen dan 600.000 €. Voor de aankoop van bouwgronden bedraagt het grensbedrag 300.000 euro.
 • Het onroerend goed dient in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen te zijn.
 • De kopers dienen natuurlijke personen te zijn (niet geldig voor vennootschappen, VZW, ...).
 • Het dient te gaan om een onroerend goed dat tot “bewoning aangewend of bestemd wordt”. Deze maatregel geldt niet voor bouwgronden.
 • De aankoop dient betrekking te hebben op een geheelheid in volle eigendom. Dit wil zeggen dat de maatregel niet van toepassing is bij de aankoop van een deel van een onroerend goed, of de verkrijging van het vruchtgebruik of de blote eigendom.
 • Het dient om een zuivere aankoop te gaan (en dus niet om de ruil van onroerende goederen of een uitonverdeeldheidttreding, maar wel om een vergoeding van de prijs in geld).
 • Geen enkele koper mag op datum van de overeenkomst een ander onroerend goed, dat deels of volledig tot bewoning is bestemd, voor de geheelheid in volle eigendom bezitten. Wanneer er meerdere kopers zijn, mogen zij, bovendien, gezamenlijk, op voornoemde datum, niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd.
 • De woning zal door de kopers tot hoofdverblijfplaats bestemd worden binnen de drie jaar na datum van de registratie van de aankoop en uiterlijk binnen de twee jaar na de uiterste datum voor de regelmatige aanbieding ter registratie.
 • Deze termijn wordt verlengd naar vijf jaar indien de koper de aangekochte woning energetisch renoveert.
 • De kopers moeten hun hoofdverblijfplaats gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar in het aangekochte onroerend goed vestigen. Deze termijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de datum waarop de hoofdverblijfplaats gevestigd wordt in het onroerend goed waarvoor de vermindering werd verkregen.
 • Geen enkele van de kopers mag, voor het betreffend aanslagjaar dat aanvangt in het jaar van de registratie van de aankoop*, van een gewestelijke belastingvermindering (= bv. woonbonus) voor de aankoop van een andere woning genieten (ongeacht deze woning zich in het Brussels, Waals of Vlaams Gewest bevindt) BEHALVE indien de koper of kopers aan deze gewestelijke belastingvermindering voor het betreffende aanslagjaar verzaken. Een eventuele vermindering in het kader van de Waalse wooncheque kan echter wel van toepassing zijn voor het aanslagjaar in kwestie. Een cumulatie van het abattement met een ander belastingsvermindering is dus niet mogelijk, behalve voor wat de Waalse wooncheque betreft.
Voorbeeld: ik koop een huis in 2024 (waarvan de registratierechten eveneens in 2024 betaald worden). Als ik van het abattement van 200.000 € wil genieten, mag er mij geen enkele belastingvermindering voor het aanslagjaar 2024, en dus voor de inkomsten 2023, zijn toegekend.

Abattement de 20.000 € en Région wallonne

En cas d’achat d’un bien immobilier en Région wallonnela première tranche de 20.000 € est libérée des droits d’enregistrement. Cela veut dire que vous ne payez pas d’impôt sur cette première partie du montant du prix (= abattement), moyennant certaines conditions. Plus d'infos ici

Habitation modeste en Wallonie

Lors de l'achat d’une habitation modeste en Wallonie, il est possible de bénéficier d’un taux réduit de droits d’enregistrement de 6% sur 164.922,59 € si l'immeuble se trouve dans une zone de pression immobilière et sur 154.614,92 € dans les autres cas. Il faut, en outre, comme en Flandre, répondre à certaines conditions, notamment :

1) Les acquéreurs doivent être des personnes physiques ;

2) Il faut une acquisition en propriété de la totalité du bien ;

3) Le revenu cadastral (non indexé) du bien acquis ne doit pas dépasser :

a) 323 € si l'acquisition ne comprend que des terrains ;

b) Pour un immeuble bâti :

 • 745 € si vous n’avez pas plus de 2 enfants à charge ;
 • 845 € si vous avez 3 ou 4 enfants à charge ;
 • 945 € si vous avez 5 ou 6 enfants à charge ;
 • 1045 € si vous avez 7 enfants à charge ou plus.

On tient compte également du revenu cadastral des biens immobiliers déjà possédés.

En principe, sauf exception, au moment de l'achat, l'acquéreur ne peut posséder aucune autre habitation.

L’acheteur doit s’inscrire dans le registre de la population de l’adresse du bien acheté, dans les trois ans qui suivent l’achat. Cette inscription doit être maintenue durant trois ans.

Enfin, si l'achat de l'immeuble est financé à l'aide d'un crédit hypothécaire social, l'acquéreur bénéficiera d'un taux réduit de 5% sur la même base ( 164.922,59 € si l'immeuble se situe en zone de pression immobilière, 154.614,92 € dans les autres cas).

Ces conditions sont reprises de manière schématique. Consultez votre notaire pour connaître toutes les conditions légales et obtenir un calcul détaillé des droits d’enregistrement.

Zone de pression immobilière

En Région wallonne, une zone de pression immobilière désigne l’ensemble des communes où le prix moyen des maisons d'habitation ordinaires dépasse de plus de 35 % le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional.

La liste des communes à pression immobilière est fixée annuellement par les services du gouvernement wallon compétents en matière de logement pour être d'application au 1er janvier suivant.

Pour l'année 2018, la liste des communes figurant dans la zone de pression immobilière est la suivante :

Arlon, Assesse, Aubel, Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Burdinne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Flobecq, Geer, Genappe, Gesves, Grez-Doiceau, Incourt, Ittre, Jalhay, Jodoigne, La Bruyère, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez (Nivelles), Ramillies, Rixensart, Silly, Sprimont, Thimister-Clermont, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo et Wavre.

Lorsqu'un immeuble est situé dans la zone de pression immobilière, l'aquéreur bénéficiera du taux réduit des droits d'enregistrement de 6% sur 167.559,69​ € au lieu de 157.087,20​ €.

En outre, si l'achat de l'immeuble est financé à l'aide d'un crédit hypothécaire social, l'acquéreur bénéficiera d'un taux réduit de 5% sur la totalité du prix.

Kernstad

Komen hiervoor in aanmerking:

Kernsteden: de gemeenten Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

Gemeenten van de Vlaamse Rand rond Brussel: de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Bertem, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-opden-Bos, Kortenberg, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst.